Biuro księgowe Decreto Sp. z o.o. powstało w 2009 roku w Wieliczce

Przedmiotem naszej działalności jest pełna obsługa przedsiębiorstw w zakresie działalności gospodarczej. Prowadzimy rozliczenia podatkowe, księgowe oraz rozliczenia z ZUS i sprawy pracownicze. Cechuje nas zaangażowanie w sprawy klientów, rzetelność, najwyższa jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny.
Biuro Księgowe DECRETO posiada licencję Ministra Finansów nr 10824/2005 i nr 68306/2014 uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte w firmie PZU S.A.
W naszej działalności korzystamy z licencjonowanych programów księgowych.
Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jak i spółki prawa handlowego.
Zespół Biura Księgowego Decreto tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu podatków, rachunkowości jak i prawa pracy.
Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zagadnień podatkowych oraz kadrowych.

USŁUGI

Biuro Księgowe Decreto świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Zakres naszych usług obejmuje, m.in.:

księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
zakładanie i likwidacje działalności.
otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał,
sporządzanie sprawozdań statystycznych,
rejestracja spółek prawa handlowego,
tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
sporządzanie raportów kasowych,
opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.
prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, imporcie usług oraz imporcie i eksporcie,
sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.
przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).
prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.
księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
zakładanie i likwidacje działalności.
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
opisywanie dokumentów księgowych , zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
sporządzanie wniosków o płatność.
możliwość przygotowywania do realizacji przelewów w systemie bankowym klienta,
wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
wyprowadzanie zaległości księgowych.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

01

PODPISANIE UMOWY

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od podpisania umowy oraz upoważnień do reprezentowania Państwa firmy przed organami administracji tj. Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym celu niezbędne jest podanie podstawowych danych firmy takich jak nr NIP, REGON, KRS.
02

DOKUMENTY

Biuro Księgowe Decreto składa wszystkie niezbędne dokumenty zawiadamiające o zawarciu umowy w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
03

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Dla firm dopiero rozpoczynających działalność i deklarujących podjęcie współpracy z Biurem Księgowym Decreto oferujemy bezpłatne konsultacje obejmujące przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją firmy oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

CENNIK

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie rodzaju działalności oraz specyficzne dodatkowe wymagania naszych Klientów, ceny usług świadczonych przez nasze biuro księgowe przygotowywane są indywidualnie.

KONTAKT

DECRETO SP. Z O.O.

782-983-749 Małgorzata Dębowska
782-978-646 Małgorzata Lebiest-Pabis
biuro@decreto.pl
KRS: 0000323401
Kapitał zakładowy 5 000,00 w całości zapłacony.
(Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP: 683-202-87-85
REGON:120840313

Formularz kontaktowy